مقدمه


مقدمه

ویزاهای مختلفی همچون نامزدی، ازدواج، فرزند و والدین وجود دارد که به کسانی اعطا می شود که یکی از اعضای خانواده اشان، یا جزو شهروندان کشوراسترالیا ، یا دارای ویزای اقامت دائم استرالیا و یا جزو شهروندان نیوزیلندی واجد شرایط زندگی در استرالیا باشند.

اساساٌ ، شرایط برنامه ویزای خانواده با توجه به رابطه خانواده با فرد متقاضی بررسی می شود، چون در اکثر موارد نیاز است تا متقاضی  حمایت مالی شود.

طور کلی ، هر چه رابطه خانوادگی نزدیكتر باشد، مراحل پذیرش ویزا سریع تر بررسی می شود .

متقاضیان این ویزاها  نیازی به داشتن مهارت یا تخصص خاص ویا تسلط بر زبان انگلیسی ندارند.